Khaled Abdel Azim Ibrahim Nourash

Site civil engineer